KALUNDBORG SVØMMEKLUB afholder ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2023, kl. 19.00 i svømmeklubbens klublokale

Kalundborg Hallerne
J. Hagemann-Petersens Allé 11
4400 Kalundborg


Dagsorden

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Trine Uglebjerg


2. Formandens beretning for det forløbne år.


3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.


4. Behandling af indkomne forslag.

• Punktet udgår da der ikke er indkommet forslag


5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

• På valg er Maria Møhring, som ikke ønsker genvalg

• På valg er Anja Porsborg Jacobsen, som ønsker genvalg

• På valg er Kim Poulin Hansen, som ønsker genvalg


6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

• På valg er Dorte Reimer Ørsberg, som ikke ønsker genvalg


7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

På valg er

• Marton Jurak

• Martin Brask-Holm

Suppleant:

• Lisbeth Nyrup Jensen


8. Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen