Vedtægter for Kalundborg Svømmeklub
§ 1.

Foreningens navn er Kalundborg Svømmeklub, stiftet den 11. januar 1978. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. Foreningens postadresse er den til enhver tid værende formands postadresse.

§ 2.

Foreningens formål er gennem undervisning og konkurrence at fremme interessen for og færdigheder i svømning, udspring, synkro, livredning, vandpolo, vandgymnastik og motion.

§ 3.

Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts-Forbund og er undergivet disses vedtægter.

§ 4.

Alle svømmere tilmeldt på et eller flere hold anses som aktive medlemmer. Som støttemedlemmer kan optages enhver (passive medlemmer).

§ 5.

Foreningens kontingent fastsættes for en sæson af gangen af bestyrelsen.

§ 6.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Et ekskluderet medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling. På generalforsamlingen kræves til udelukkelse af et medlem, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Om afstemningsmåden jf. § 10.

Bliver et medlem testet positiv ved en dopingkontrol eller nægter at lade sig teste, ekskluderes medlemmet omgående uden mulighed for anke.

§ 7.
 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser. Alene foreningen hæfter med dens formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtigelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 8.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eventuelt ved meddelelse i foreningens blad, Kalundborg Folkeblad eller opslag i foreningslokalet.

Dagsordenen bekendtgøres senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Er medlemmet ikke fyldt 18 år, har en af forældrene stemmeretten på medlemmets vegne. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er personer, der kan stilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

§ 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand (ulige år).
 6. Valg af kasserer (lige år).
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
§ 10.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 6, § 10 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Om det på generalforsamlingen passerede tages referat. Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

§ 12.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til disse vedtægter. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling, og suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Der kan nedsættes udvalg.

§ 13.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Foreningen tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 14.

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 15.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 9. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 16.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter den første ekstraordinære generalforsamling. På denne anden ekstraordinære generalforsamling kan beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om hvorledes foreningens formue skal anvendes. Formuen skal anvendes til idrætslige formål. Til beslutning om formuens anvendelse er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Kalundborg Svømmeklub de n 11. oktober 1989, og senest ændret på generalforsamlingen i Kalundborg Svømmeklub den 29. november 2011.

billede

Dirigent