Vedtægter for Kalundborg Svømmeklub

§1

 

Foreningens navn er Kalundborg Svømmeklub, stiftet 11. januar 1978. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. Foreningens postadresse er den til enhver tid værende kasserers postadresse.

 

§2

 

Foreningens formål er gennem undervisning og konkurrence at højne færdigheder i vandet samt at fremme interessen for svømning og vandsport.

 

§3

 

Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund og er undergivet disses vedtægter.

 

§4

 

Alle svømmere tilmeldt på et eller flere hold anses som aktive medlemmer. Som støttemedlemmer kan optages enhver (passive medlemmer).

 

§5

 

Foreningens kontingent fastsættes for en sæson af gangen af bestyrelsen.

 

§6

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Et ekskluderet medlem kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling. På generalforsamlingen kræves udelukkelse af et medlem, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Om afstemningen jf. § 10.

 

Bliver et medlem testet positiv ved en dopingkontrol eller nægter at lade sig teste, ekskluderes medlemmet omgående uden mulighed for at anke.

 

§7

 

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Alene foreningen hæfter for dens formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§8

 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, f. eks. via mail, på foreningens hjemmeside eller ved opslag i Kalundborg svømmehal.

 

Dagsordenen bekendtgøres senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag kan optages i dagsordenen.

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance samt medlemmer af bestyrelsen. Er medlemmet ikke fyldt 18 år, har en af forældrene stemmeretten på medlemmets vegne. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. valgbar til bestyrelsen er personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

 

 

 

§9

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. eventuelt

 

§10

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. §6, §10 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Om det på generalforsamlingen passerede tages referat. Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§11

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §8.

 

§12

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til disse vedtægter. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling, og suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

 

§13

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. På det konstituerende møde vælges formand, næstformand, kasserer og sekretæren. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat. Foreningen tegnes af bestyrelsen. 

 

§14

 

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

 

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§ 15

 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. §9. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til regnskab og beholdning.

 

 

 

§16

 

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte digitale system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

 

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§17

 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter den første ekstraordinære generalforsamling. På denne anden ekstraordinære generalforsamling kan beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede. På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om hvorledes foreningens formue skal anvendes. Formuen skal anvendes til idrætslige formål. Til beslutning om formuens anvendelse er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Kalundborg Svømmeklub den 10. marts 2022.