Kalundborg Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00 hos Electricom A/S, Asnæsvej 1A, 4400 Kalundborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen